TypeEU Declaration of Conformity
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModule A
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfPED-Module D
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModule H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModule H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModul H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModul H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfENOTHTA H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModule H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfModule A
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfPED-Modul H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfPED-Module H
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfPED-Module D
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfMaschinenrichtlinie 2006/42/EG
3321_3371_3372
V2001 (3321)EU conformity 3321.pdfMachinery Directive 2006/42/EC
3321_3371_3372
TypeGeneral
V2001 (3321)2006_42_eg_3321_einbauerklärung_de_rev00.pdfEinbauerklärung gemäß 2006/42/EG
V2001 (3321)2006_42_ec_3321_declaration_of_incorporation_en_rev00.pdfDeclaration of incorporation 2006/42/EC
TypeEU-/EG-Type examination - production type
V2001 (3321)On requestwith final controlling device 3241, 2423 (2823), 2423E (2823), 2422 (2814), 3214 (2814), 3321, 3531 (2811)
V2001 (3321)On requestwith final controlling device 3241, 2423 (2823), 2423E (2823), 2422 (2814), 3214 (2814), 3321, 3531 (2811)
TypeTR CU (EAC)
V2001 (3321)On requestDeclaration acc. to TR CU 032/2013 (DN above 25 to DN 1600, PN from 1 up to 50 MPa, category 1 and 2)
V2001 (3321)On requestDeclaration acc. to TR CU 010/2011 (circuit 5d)
V2001 (3321)On requestJustification of Safety
TypeTSG
V2001 (3321)TSX71002520191340.pdfTSG Certification - Control Valve
TypeUKCA
V2001 (3321)ukca_modul_h_en_rev00.pdfUK Declaration of conformity - PESR-Module H based on EU Certificate
V2001 (3321)ukca_modul_d_en_rev00.pdfUK Declaration of conformity - PESR-Module D based on EU Certificate
V2001 (3321)2008_no_1597_uk_3321_3372_en_rev01.pdfUK Declaration of conformity - Directive 2008 No. 1597
Supply of Machinery
V2001 (3321)2008_no_1597_uk_3321_declaration_of_incorporation_en_rev01.pUK Declaration of incorporation - Directive 2008 No. 1597
Supply of Machinery